Ελληνικά
Παρακαλώ προσέξετε ότι το www.bet365.com δεν είναι πλέον διαθέσιμο σε κατοίκους που διαμένουν στην Ελλάδα. Κάτοικοι που διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαστη στο www.bet365.gr που λειτουργεί μέσω της B2B Gaming Services (Malta) Limited.
English
Please note that www.bet365.com is not available to residents of Greece. Residents of Greece can access www.bet365.gr which is operated by B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Español
Por favor tenga en cuenta que www.bet365.com no esta disponible para residentes en Grecia. Los residentes en Grecia pueden acceder desde www.bet365.gr, cuyo operador es B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Deutsch
Bitte beachten Sie, dass www.bet365.com leider nicht mehr für in Griechenland wohnhafte Kunden zur Verfügung steht. In Griechenland wohnhafte Kunden haben nun Zugang zu unserer Webseite über www.bet365.gr, welche von B2B Gaming Services (Malta) Limited betrieben wird.
Italiano
Ti preghiamo di notare che www.bet365.com non è accessibile ai residenti in Grecia. I residenti in Grecia possono accedere al sito www.bet365.gr gestito da B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Dansk
Vær opmærksom på at www.bet365.com, ikke er tilgængeligt for kunder i Grækenland. Kunder bosiddende i Grækenland kan benytte www.bet365.gr, som opereres af B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Svenska
Vänligen notera att www.bet365.com inte är tillgänglig för personer bosatta i Grekland. Personer bosatta i Grekland kan endast använda www.bet365.gr som drivs av B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Norsk
Vær oppmerksom på at www.bet365.com ikke er tilgjengelig for innbyggere i Hellas. Innbyggere i Hellas kan få tilgang via www.bet365.gr som drives av B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Polski
Prosimy zwrócić uwage iż www.bet365.com jest niedostępne dla mieszkańców Grecji. Rezydenci Grecji mogą korzystać z www.bet365.gr, która jest obsługiwana przez B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Português
Por favor, note que www.bet365.com não está disponível para os residentes da Grécia. Moradores na Grécia podem aceder através de www.bet365.gr o qual é operado por B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Română
Va rugam sa aveti in vedere ca www.bet365.com nu este disponibil pe teritoriul Greciei. In Grecia puteti accesa www.bet365.gr care este controlata de B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Български
Моля обърнете внимание, че www.bet365.com не е достъпен за жители на Гърция. Жителите на Гърция имат достъп до www.bet365.gr, който е управляван от B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Česky
Upozorňujeme, že www.bet365.com není k dispozici obyvatelům Řecka. Obyvatelé Řecka mají přístup k www.bet365.gr provozované společností B2B Gaming Services (Malta) Limited.
Magyar
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a www.bet365.com nem elérhető a görögországi ügyfelek számára. Görögországi ügyfeleink a www.bet365.gr oldalt használhatják, melyet a B2B Gaming Services (Malta) Limited üzemeltet.
Slovenčina
Radi by sme Vás upozornili, že www.bet365.com nie je k dispozícii obyvateľom Grécka. Obyvatelia Grécka majú prístup k www.bet365.gr, ktorú spravuje B2B Gaming Services (Malta) Limited.
繁體中文
請注意希臘的客戶已經不能進入www.bet365.com, 位于希臘的客戶請使用由B2B Gaming Services (Malta) Limited 提供的網址www.bet365.gr.
简体中文
请注意希腊的客户已经不能进入www.bet365.com, 位于希腊的客户请使用由B2B Gaming Services (Malta) Limited 提供的网址www.bet365.gr.
Nederlands
De website www.bet365.com is niet beschikbaar voor inwoners van Griekenland. Inwoners van Griekenland kunnen gebruik maken van www.bet365.gr, beheerd door B2B Gaming Services (Malta) Limited.